Analyse juni 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

Dashboards juni 2020:

1. Friese arbeidsmarkt gemiddeld getroffen

Door de specifieke werkgelegenheidsstructuur van de Friese economie behoort provincie Fryslân tot de regio’s die gemiddeld getroffen zijn door de coronacrisis. Sterke sectoren in Fryslân zijn met name zorg, agrofood, metaalindustrie. In deze sectoren is de werkgelegenheid in vergelijking met Nederland relatief groot.

Omdat er nu veel Friezen werken in sectoren die groei vertonen of in elk geval geen of kleine krimp, wordt de provincie niet zo sterk getroffen als sommige andere regio´s. De zorg, het openbaar bestuur, het onderwijs en de detailhandel-food zijn sectoren waarin weinig banen verloren zullen gaan, of waar zelfs extra mensen gezocht worden.

Dat betekent niet dat er geen harde klappen kunnen gaan vallen. Er werken immers ook veel Friezen in de metaalindustrie, detailhandel-non food en in het toerisme. Ongeveer een derde van de Friese beroepsbevolking (ongeveer 80.000) werkt in kwetsbare sectoren (UWV).

2. Regionale verschillen Friese arbeidsmarkt

In Noordoost-Fryslân werken relatief veel mensen in de bouw en industrie. In Noordwest-Fryslân is de agrofood een belangrijke sector. In Leeuwarden is dat het openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening. Op de Waddeneilanden werken veel mensen in het toerisme en de horeca. Daarom is de verwachting dat de impact van de coronacrisis niet voor elke regio gelijk is.

Op dit moment lijken de Friese zuidwesthoek en de Waddeneilanden het hardst geraakt te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Veel mensen werken hier in sectoren die hard geraakt worden: het toerisme, de horeca en de industrie.

3. WW uitkeringen daalt

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juni af, met 355 uitkeringen (-3,0%) ten opzichte van vorige maand. Ook in mei nam de WW al af, na sterke stijgingen in maart en april.

Deze afname zet in juni door. Vooral bij de uitzendbedrijven (bouwberoepen), de industrie en in vervoer & logistiek daalde het aantal WW-uitkeringen. Met name jongeren tot 27 jaar ontvingen in maart en april vaker een WW-uitkering. In juni neemt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren echter ook af.

4. Bijstand uitkeringen daalt

Het aantal mensen in de bijstand is in juni gedaald met 14 uitkeringen namelijk: 18176 t.o.v. de cijfers van mei: 18190 Cijfers van UWV (einde WW) laten zien dat het aantal mensen waarvan de WW-rechten eindigen in juni bijna een keer zo hoog is als in mei (1010 t.o.v. 550). Mogelijk gaat het aantal uitkeringen m.b.t bijstand hierdoor groeien.

5. Aanvraag noodmaatregelen

TOZO 2 is gestart per 1 juni. Het aantal aanvragen ten opzichte van TOZO 1 is afgenomen met 80%. Dit valt te verklaren door de dempende werking van de partnertoets en dat er mensen weer aan het werk gaan.

Het aanvragen van NOW 1 kon in de periode van 6 april tot 3 juni. NOW 2 kan worden aangevraagd van 6 juli tot 31 augustus. Dit betekent dat de cijfers over NOW 2 worden opgenomen in het dashboard van juli.

6. Trend in het onderwijs zet door

Het aantal studenten in het MBO dat gestart is met een leerbaan of stage ligt nog steeds laag in juni, dit komt door de vele stage tekorten. Op dit moment worden er 776 stage of leerplekken gezocht. Vraag en aanbod zal in de zomermaanden fluctueren. In september heeft SBB concrete informatie over vraag en aanbod naar stages en leerbanen. Scholieren blijven nog zoveel mogelijk op school.

7. Ontwikkeling TOFA

De TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) is vanaf 22 juni van kracht. Op 26 juni waren er landelijk 10.000 aanvragen ingediend. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 12 juli 2020. De aanvragen zijn op arbeidsmarktniveau nog niet bekend.

8. Zorgen omtrent gesubsidieerde banen

We zien een algehele stijging van de werkloosheid en dus ook een afname in de werkzame personen in een banenafspraakbaan. Voor deze groep zal het extra moeilijk worden om in deze tijd weer aan de slag te komen.

Nog even terug kijken: hoe stond de Friese arbeidsmarkt er in mei 2020 voor? 

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op