Analyse mei 2020: effecten coronacrisis op Friese arbeidsmarkt

Fryslân Werkt! heeft de afgelopen maanden arbeidsmarktgegevens verzameld van o.a. alle Friese gemeenten, BZF, UWV en onderwijs. Deze gegevens zijn verwerkt in vijf dashboards om inzicht te krijgen in de aanvragen van werkgevers, te kunnen anticiperen op de verschuiving van uitkeringsgerechtigden van de ene regeling naar de andere en de invloed te zien op de in- en uitstroom in het onderwijs. 

Dashboards mei 2020:

Hieronder vindt u onze analyse van de effecten van de coronacrisis op de Friese arbeidsmarkt.

Algemeen

  • Het aantal WW-aanvragen is de afgelopen maanden fors toegenomen. Vooral mensen met een flex-contract zijn werkloos geworden. Op termijn dreigt ook ontslag voor veel werknemers met langdurige contracten.
  • Op 1 mei 2020 werden er in Friesland 18.190 bijstandsuitkeringen verstrekt, 256 meer t.o.v. 2019. Over het algemeen geldt dat de instroom in de bijstand is toegenomen, terwijl de uitstroom afneemt. 
  • Uit het aantal TOZO-aanvragen blijkt dat ook veel kleine ondernemers het lastig hebben. Waarschijnlijk maakt een deel van hen de overstap naar werk in loondienst.
  • Het aantal faillissementen in april en mei 2020 is te vergelijken met de maanden daarvoor. De landelijke NOW- en TOZO-regelingen lijken dus dempend te werken.
  • Een groot aantal bedrijven en ZZP-ers doet een beroep op de noodmaatregelen. Fryslân Werkt! maakt zich dan ook zorgen over de komende periode waarin deze maatregelen ophouden. 

Friese aantallen NOW, TOZO & TOFA

  • NOW-aanvragen: 3.868 toegekende aanvragen. Naast koploper Leeuwarden (787 aanvragen) zien we vanuit Súdwest-Fryslân opvallend veel aanvragen (548). Dit valt te verklaren door de sterke vertegenwoordiging van de recreatie- en toerismesector in deze gemeente.
  • TOZO 1: Ruim 11.000 aanvragen, waarvan 1.000 leningsaanvragen. Dat is ruim een kwart van het aantal zelfstandigen in Friesland.
  • TOZO 2: 1.300 aanvragen, waarvan 1.100 verleningen levensonderhoud. Minder dan 200 aanvragen zijn nieuwe aanvragen levensonderhoud en nieuwe leningsaanvragen. De omvang van TOZO 2 is niet te vergelijken met TOZO 1, de voorwaarde van de partnertoets laat hierin een effect zien..
  • TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten): deze is van 22 juni t/m 12 juli van kracht. Landelijk zijn er inmiddels 11.500 aanvragen ingediend. In het volgende dashboard van Fryslân Werkt! volgt meer (Friese) informatie.

Coronacrisis treft vooral jongeren

Omdat veel jongeren in de horeca werken en een flex-contract hebben is juist deze groep hard getroffen door de coronacrisis. In april zijn veel WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt, in mei iets minder doordat de coronamaatregelen toen wat versoepeld werden. We verwachten echter nog een grote ontslaggolf omdat veel bedrijven het aantal orders zien teruglopen en het tweede steunpakket afloopt.

Friso Douwstra, bestuursvoorzitter Fryslân Werkt!: Fryslân Werkt! wil samen met ondernemers, onderwijs en overheid werken aan een gezonde arbeidsmarkt om in te werken, te leren en te ontwikkelen. We willen dat iedereen mee kan doen. Onze samenwerking is nu meer dan ooit hard nodig!

Minder stages en voortijdig schoolverlaters

In mei 2020 zijn 69% minder MBO-studenten (1.019) met een stage of leerbaan begonnen dan een jaar geleden (1484). Scholen bieden jongeren nu alternatieven, zoals het doorschuiven van stages naar volgend jaar of het maken van vervangende opdrachten. Studenten die al met hun stage waren begonnen kunnen deze gelukkig nog wel afmaken.

Het is opvallend dat het aantal voortijdig schoolverlaters daalt tijdens de corona-periode. Scholen ondersteunen jongeren zo goed mogelijk om niet met school te stoppen. Weinig jongeren kiezen nu voor een tussenjaar, ook omdat werk lastig te vinden is. Wel moeten we aandacht blijven houden voor de kwetsbare jongeren in het VSO, PrO en Entree-onderwijs.

Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op