Projecten

Het Noorden werkt door

Passend werk en geschikt personeel voor iedereen in het Noorden, daar gaat het om bij Het Noorden werkt door. Ook in onze regio verandert de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, terwijl andere verschijnen. En ook de inhoud van het werk verandert. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op het juiste werk voor iedereen, voor werknemers én werkgevers, voor kleine én grote ondernemers. Het Noorden werkt door helpt bij alle vragen over werk en bij het maken van de juiste keuzes. Met advies, ondersteuning en (bij)scholing zorgen wij dat iedereen het juiste werk en personeel vindt, én houdt. Daar zijn wij voor.

Het Noorden werkt door

Scholing

Binnen dit project werken we samen met het onderwijs en ondernemers om korte scholingstrajecten samen te stellen. Werkzoekenden, met én zonder uitkering, kunnen deelnemen aan deze trajecten om zo een stap te zetten richting de arbeidsmarkt.

Overzicht opleidingsaanbod

Praktijkleren met een praktijkverklaring

Met een praktijkverklaring is het voor een werkgever duidelijk welke vaardigheden een werknemer in huis heeft. In een praktijkverklaring staan de vaardigheden vermeld waarvan de werkgever vindt dat de werknemer deze geleerd heeft. De praktijkverklaring is een prachtig middel voor een werkgever om werknemers in de praktijk op maat op te leiden. Hierdoor biedt het ook kansen in sectoren met een tekort aan personeel.

Voor een deel van de doelgroep is de praktijkverklaring de eerste keer dat ze een leertraject met een officieel document, de praktijkverklaring, afronden. Dit officiele document geeft mensen een positieve leerervaring. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen toe en zetten mensen eerder een vervolgstap zetten richting een ‘leven lang ontwikkelen’.

Wil je iemand aanmelden? Vul dan het Aanmeldformulier praktijkleren met een praktijkverklaring in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met José Fikenscher.

Praktijkleren - wat levert het een werkgever en werknemer op?

Aanpak jeugdwerkloosheid

We willen voorkomen dat jongeren (blijvend) in een uitkeringssituatie terecht komen, of (erger nog) volledig uit beeld verdwijnen. Het ideale scenario is dat jongeren werk kunnen (gaan) doen wat hun vermogen toelaat & waar ze gelukkig van worden.

Social Return on Investment

Social Return betekent letterlijk: 'iets teruggeven aan de samenleving' en is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, opdrachtnemers stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Social Return beoogt dat een investering op sociaal en maatschappelijk gebied ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het 'gewone' rendement. Met Social Return wordt een extra stimulans gegeven aan sociaal ondernemerschap.

SROI Fryslân

Hoofdzaak } Werk

Mensen met psychische klachten hebben vaak problemen op verschillende gebieden, zoals werk, wonen, sociale relaties en geldzaken. Om uitval te voorkomen, weer aan het werk te gaan of werk te houden, is een gezamenlijke aanpak nodig.

Animatie over de samenwerking

Scholingsalliantie Noord

In deze alliantie werken we samen met verschillende overheden, werkgevers, werknemers en opleidingsfondsen in Noord-Nederland. Ons doel is dat alle werkenden, baanveranderaars, werkzoekenden, schoolverlaters en ZZP-ers voortaan makkelijker toegang moeten hebben tot scholing, training en ontwikkeling.

Naar de Scholingsalliantie

Impuls baankansen VSO PRO

Bevordering van duurzame arbeidstoeleiding door doorstroom naar vervolgonderwijs en matching met werkgevers te versterken. Alle Friese scholen krijgen een maatwerkbudget en vier regio coördinatoren versterken de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid.

Leerwerkloket Plus

Robuuster maken van het Leerwerkloket en bevorderen van de leercultuur in bedrijven om daarmee zowel de werkenden als werkgevers beter te bedienen.

Techniekprogramma

Alle bestaande Friese initiatieven, samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties beter met elkaar en met onze werkgeversdienstverlening verbinden om zo meer vacatures in te vullen.

Werkvoucher

Om werkgevers te ontzorgen bij het aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij een werkvoucher aan. Met deze voucher kan de werkgever naar wens hulp/diensten inkopen om de match duurzaam te maken.

Banenafspraak

We coördineren het behalen van het Friese aandeel van de landelijke Banenafspraak.